Ga naar de inhoud
Welkom bij

Hospice Krimpenerwaard

Wat zou het mooi en goed zijn wanneer er in de Krimpenerwaard een hospice komt te staan waar mensen, die om wat voor reden dan ook niet thuis hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen, op liefdevolle en zorgzame wijze bijgestaan worden.

Stichting Hospice Krimpenerwaard streeft er naar om zo’n ‘bijna-thuis’ te creëren.

Nieuws

Ondertekenen van de anterieure overeenkomst

De verwezenlijking van een hospice in de gemeente Krimpenerwaard is met het tekenen van een zogenaamde anterieure overeenkomst weer een stap dichterbij gekomen.  “Hiermee is de weg vrijgemaakt om te komen tot een ontwerp-bestemmingsplan”, vertelt voorzitter Jan Dekker namens Stichting Hospice Krimpenerwaard. “Daarmee wordt de bouw van het hospice met

Lees meer »

Bouwt u mee aan Hospice Krimpenerwaard?

Hospice Krimpenerwaard wil mensen in hun laatste levensfase een ‘bijna-thuis omgeving’ bieden.Waardig, warm en respectvol. Huiselijk. Zorgzaam. Midden in de zo vertrouwde Krimpenerwaard.Daarmee sluiten we aan bij een groeiende behoefte in onze regio. Zeker ook in de Krimpenerwaard is sprake van een veranderende opbouw en samenstelling van gezinnen, vergrijzing, langer

Lees meer »

Wij maken ook graag kennis met u!

Wij maken ook graag kennis met u! Op woensdag 11 oktober j.l. heeft bestuur Stichting Hospice Krimpenerwaard een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden van het perceel aan de Tussenlanen waar mogelijk hospice Krimpenerwaard gevestigd gaat worden. De voorzitter stelt de leden van het bestuur voor aan de aanwezigen en geeft

Lees meer »

Bouw hospice Krimpenerwaard stuk dichterbij (video)

Bouw hospice Krimpenerwaard stuk dichterbij (video) https://www.rtvkrimpenerwaard.nl/site/bouw-hospice-krimpenerwaard-stuk-dichterbij-video/ KRIMPENERWAARD- Drie jaar geleden zijn de eerste plannen voor een hospice in de Krimpenerwaard ontstaan. Inmiddels zijn de plannen een stuk concreter. Inmiddels is er een locatie gevonden, namelijk in Bergambacht achter een monumentale boerderij. “Een hospice is een noodzakelijke voorziening die nodig

Lees meer »

Pleun Eikelboom: penningmeester en fondsenwerver

Pleun Eikelboom: penningmeester en fondsenwerver 16 juni 2023 Pleun Eikelboom werkte tientallen jaren als bestuurder en beleidsmaker in de zorg. Eind In 2020 ging hij met pensioen. En nu is hij penningmeester en voorzitter van de commissie Fondsenwerving van Stichting Hospice Krimpenerwaard. “Twee jaar geleden hoorde ik van mijn –

Lees meer »

Jan Dekker: Voorzitter met passie én energie

Jan Dekker: Voorzitter met passie én energie 15 december 2021 Eind 2019 kreeg Jan Dekker het verzoek of hij zitting wilde nemen in een initiatiefgroep die wilde onderzoeken of er behoefte en mogelijkheden waren om in de Krimpenerwaard een hospice van de grond te krijgen. Nu – anno 2021- is

Lees meer »

Missie & visie

Hospice Krimpenerwaard wil mensen in hun laatste levensfase een ‘bijna-thuis omgeving’ bieden. Waardig, warm en respectvol. Huiselijk. Zorgzaam. Midden in de zo vertrouwde Krimpenerwaard.

De behoefte aan hospices neemt sterk toe. Dat heeft alles te maken met de veranderde opbouw en samenstelling van gezinnen, vergrijzing, langer thuis wonen en – als gevolg daarvan- afnemende sociale contacten. Ook in de Krimpenerwaard is deze ‘verschuiving’ actueel. In de toekomst gaat de trend zich voortzetten. Alleen daarom al is de vestiging van een hospice van groot belang.

Hospice Krimpenerwaard wil palliatieve terminale zorg bieden van de best mogelijk kwaliteit. We zijn gericht op de zorg voor mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden, waarin curatieve zorg verschuift naar palliatieve terminale zorg. Juist in deze fase, waarin het menselijk leven op zijn kwetsbaarst is, wil Hospice Krimpenerwaard er zijn wanneer thuis sterven niet mogelijk is.

We geven ons hospice praktisch vorm met de beschikbaarheid van geschoolde vrijwilligers én professionals zoals huisartsen en thuiszorgmedewerkers. Uitgangspunt van de zorg is dat de wensen van de gast centraal staan.

ANBI: Hoofdlijnen beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Hospice Krimpenerwaard.

Hospice Krimpenerwaard is een bijna-thuis-huis in oprichting.

De Stichting Hospice Krimpenerwaard is opgericht op 7 januari 2021 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 81490658. Het RSIN/fiscaalnummer van de stichting is 862113660

Er moet gewerkt worden aan een breed maatschappelijk draagvlak wat nodig is voor het verkrijgen van voldoende geldmiddelen. Hospice Krimpenerwaard moet laten zien dat het in een duidelijke behoefte voorziet om het bestaan te kunnen rechtvaardigen. Daarbij zal nooit uit het oog worden verloren dat de kwaliteit van leven van de gast in de palliatieve en/of terminale fase met hun naasten, centraal staat.

De missie van Hospice Krimpenerwaard wordt als volgt geformuleerd:

“Mensen een mogelijkheid bieden in een bijna-thuis situatie om begeleid en verzorgd hun laatste levensfase door te brengen als dat thuis niet mogelijk of minder gewenst is.”

Hospice Krimpenerwaard wil deze missie vervullen door binnen 3 jaar in een aangepaste huisvesting, waar 4 gasten gelijktijdig kunnen verblijven, een laagdrempelige bijna-thuis situatie aan te bieden. Praktisch zal dit vorm worden gegeven door een team van vele geschoolde vrijwilligers die, zo nodig 24-uur per dag, aanwezig zijn voor de gasten die er verblijven. Vanaf het moment dat het hospice operationeel wordt zullen een parttime manager en twee coördinatoren verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Dit zullen betaalde krachten zijn.

Uitgangspunt van de begeleiding en zorg is dat de wensen van de gast centraal staan. De eerste jaren zal het hospice, voldoende bekend moeten worden en blijven bij potentiële gasten en hun verwijzers.

Het hospice zal gevestigd worden in de gemeente Krimpenerwaard waar ook gasten niet woonachtig in de Krimpenerwaard welkom zullen zijn.

Uitgangspunt is dat de gast zijn/haar eigen huisarts inschakelt, tenzij anders wordt besloten door de huisarts en/of de gast. In dat geval wordt de gast overgedragen aan de lokale huisartsenpraktijk. Er zal er goede aandacht moeten zijn voor de achterwacht door de Huis Artsen Post (HAP). Verpleging en verzorging zal worden verzorgd door een regionale thuiszorgorganisatie.

Het hospice wordt op een aantal manieren gefinancierd:
  • externe financiering door ministerie van VWS (RPTZ subsidie);
  • huishoudelijke zorg vanuit de WMO; eigen bijdrage van de gasten van ca. € 50 per dag.
  • donaties en bijdrage van lokale organisaties, bedrijven en particulieren evt. hypothecaire leningen fondsen en stichtingen van contribuanten/sponsoren (dat kunnen zowel lokaal, regionaal als landelijk opererende organisaties zijn);

De Stichting Hospice Krimpenerwaard heeft een bestuur van minimaal 5 leden.

Beloningsbeleid: De bestuursleden van de stichting en de bij de stichting betrokken vrijwilligers zijn onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden vergoed.

OVER ONS

Een hospice dicht bij de inwoners van de Krimpenerwaard en omstreken realiseren; dat is waar Stichting Hospice Krimpenerwaard voor staat. Met een bestuur dat geheel bestaat uit bevlogen en ter zake kundige vrijwilligers, wil de stichting de stappen zetten om tot een ‘bijna-thuis hospice’ te komen.

Om dat doel te bereiken is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Beginpunt was een startnotitie waarin in grote lijnen het proces naar de bouw, ingebruikname en exploitatie van Hospice Krimpenerwaard staat beschreven. Van daar uit wil het bestuur samen met verschillende andere partijen ‘bouwen’ aan deze voor de Krimpenerwaard zo belangrijke én gewenste voorziening.

Vrijwilligers

De Stichting Hospice Krimpenerwaard hoopt eind 2025 haar deuren in Bergambacht te kunnen openen. Voor diverse taken zoeken we vrijwilligers die met elkaar voor de gasten zorg dragen in samenwerking met de thuiszorg. Reeds nu kunt u zich aanmelden op onderstaand formulier en aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat en/of uw talenten liggen voor inzet in en om het hospice.

Afhankelijk van de inzet zal een scholing/training vooraf aan de start dienen te worden gevolgd. Deze wordt aangeboden vanuit het hospice.

Medewerkers

Coördinatoren: Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de gast, hun familie, vrijwilligers en zorgprofessionals. Bewaken de sfeer van warmte, rust en veiligheid. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken, plannen de inzet van de vele vrijwilligers in het hospice en wanneer wenselijk ook bij u thuis. Daarnaast organiseren en geven zij opleidingen aan en voor de vrijwilligers.

Vrijwilligers: De belangrijkste taak van de vrijwilliger is “er zijn!” Als vrijwilliger in het hospice neem je een belangrijke plek in. Met hun eigen talent dragen ze bij aan zorg en begeleiding aan gasten in de laatste levensfase. Sleutelwoorden hierbij zijn ‘aandacht en aanwezigheid.’

Zorgprofessionals: Dit zijn de medewerkers van een thuiszorgorganisatie. De zorgprofessionals werken intensief samen met de coördinatoren, vrijwilligers en huisartsen. De zorg is op de totale mens gericht en niet alleen op zijn/haar ziekte. De wensen en behoeften van de gast en naasten staan daarbij centraal. De gast houdt zelf de regie.

krimpenerwaard-knotwilg

Zorg

Als u zich in de laatste fase van uw leven bevindt, wilt u het zo comfortabel mogelijk hebben. U wilt warmte en rust, en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaren. In het hospice ontvangt u deskundige, liefdevolle en respectvolle zorg van professionals en geschoolde vrijwilligers, afgestemd op uw behoefte en die van uw naasten.

Familie en andere naasten zijn van harte welkom en kunnen, indien wenselijk, blijven logeren.

Palliatieve zorg

Cicely Saunders, Britse arts en grondlegster van de palliatieve zorg: “Leven toevoegen  aan de dagen”.

De verzorging  Is primair gericht op het houden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Gasten kunnen in het hospice rustig en waardig sterven. Medisch gezien is de prognose dat ze binnen 3 maanden overlijden. Die laatste tijd moeten de gasten zich omringd voelen met persoonlijke aandacht, zorg en begeleiding. Het verblijf in een kenmerkende woonomgeving is daarbij een belangrijke meerwaarde.

De zorg richt zich op het verlichten van de pijn en behoud van levenskwaliteit. Daarbij is er zeker oog voor de familie en de naasten. Uiteraard vindt binnen deze zorg intensieve samenwerking plaats met de huisarts van de gast, verpleegkundigen en paramedici.

Medische zorg

Na opname in het hospice blijft uw eigen huisarts de medische zorg verlenen. Indien dit niet mogelijk is zal de medisch zorg worden overgedragen aan de lokale huisarts. Het zorgplan wordt in gezamenlijk overleg met de gast, de verzorging en de wijkverpleegkundige vastgesteld en schriftelijk vastgelegd door de wijkverpleegkundige.

Indicatie en aanmelding

Het Hospice Krimpenerwaard is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur of geloof.
Het staat voor geborgenheid en iedereen die minder dan 3 maanden te leven heeft, is welkom.
Vaak gaat een verwijzing via de huisarts, de thuiszorg of de transferafdeling van een ziekenhuis, maar u kunt zich ook zelf aanmelden.

Krimpenerwaard - Landschap met knotwilg en sloot

Contact

Het Hospice Krimpenerwaard is nog in oprichting. Op dit moment kunnen wij nog geen gasten ontvangen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van dit contact formulier.

Secretariaat:
Korte Achterweg 11
2941 EB Lekkerkerk
secretariaat@hospicekrimpenerwaard.nl
KVK: 81490658
RSIN: 862113660