Ga naar de inhoud

Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Hospice Krimpenerwaard.

Hospice Krimpenerwaard is een bijna-thuis-huis in oprichting.

De Stichting Hospice Krimpenerwaard is opgericht op 7 januari 2021 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 81490658. Het RSIN/fiscaalnummer van de stichting is 862113660

Er moet gewerkt worden aan een breed maatschappelijk draagvlak wat nodig is voor het verkrijgen van voldoende geldmiddelen. Hospice Krimpenerwaard moet laten zien dat het in een duidelijke behoefte voorziet om het bestaan te kunnen rechtvaardigen. Daarbij zal nooit uit het oog worden verloren dat de kwaliteit van leven van de gast in de palliatieve en/of terminale fase met hun naasten, centraal staat.

De missie van Hospice Krimpenerwaard wordt als volgt geformuleerd:

“Mensen een mogelijkheid bieden in een bijna-thuis situatie om begeleid en verzorgd hun laatste levensfase door te brengen als dat thuis niet mogelijk of minder gewenst is.”

Hospice Krimpenerwaard wil deze missie vervullen door binnen 3 jaar in een aangepaste huisvesting, waar 4 gasten gelijktijdig kunnen verblijven, een laagdrempelige bijna-thuis situatie aan te bieden. Praktisch zal dit vorm worden gegeven door een team van vele geschoolde vrijwilligers die, zo nodig 24-uur per dag, aanwezig zijn voor de gasten die er verblijven. Vanaf het moment dat het hospice operationeel wordt zullen een parttime manager en twee coördinatoren verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Dit zullen betaalde krachten zijn.

Uitgangspunt van de begeleiding en zorg is dat de wensen van de gast centraal staan. De eerste jaren zal het hospice, voldoende bekend moeten worden en blijven bij potentiële gasten en hun verwijzers.

Het hospice zal gevestigd worden in de gemeente Krimpenerwaard waar ook gasten niet woonachtig in de Krimpenerwaard welkom zullen zijn.

Uitgangspunt is dat de gast zijn/haar eigen huisarts inschakelt, tenzij anders wordt besloten door de huisarts en/of de gast. In dat geval wordt de gast overgedragen aan de lokale huisartsenpraktijk. Er zal er goede aandacht moeten zijn voor de achterwacht door de Huis Artsen Post (HAP). Verpleging en verzorging zal worden verzorgd door een regionale thuiszorgorganisatie.

Het hospice wordt op een aantal manieren gefinancierd:
externe financiering door ministerie van VWS (RPTZ subsidie);
huishoudelijke zorg vanuit de WMO; eigen bijdrage van de gasten van ca. € 50 per dag.
donaties en bijdrage van lokale organisaties, bedrijven en particulieren evt. hypothecaire leningen fondsen en stichtingen van contribuanten/sponsoren (dat kunnen zowel lokaal, regionaal als landelijk opererende organisaties zijn);

De Stichting Hospice Krimpenerwaard heeft een bestuur van minimaal 5 leden.

Beloningsbeleid: De bestuursleden van de stichting en de bij de stichting betrokken vrijwilligers zijn onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden vergoed.

ANBI verklaring

De ANBI-publicatie over het fiscale jaar 2022 van de Stichting Hospice Krimpenerwaard is zeer beperkt. Er hebben zich namelijk tot en met 31 december van dat jaar geen transacties voorgedaan.
Om tot realisering van het doel van de stichting te komen zijn wel de nodige stappen gezet in het jaar 2022, waarvan blijkt uit de huidige (juni 2023) stand van zaken, te weten:

Er is een locatie, in Bergambacht. De akte van schenking waarin dat wordt vastgelegd is gepasseerd op 30 mei 2023. In deze akte is opgenomen dat dit kavel exclusief gebruikt dient te worden voor de realisatie van een hospice. Dit is geformuleerd als ontbindende voorwaarde.

Daardoor is de waarde van de grond (naar de huidige opvatting van het bestuur) te taxeren op max. € 50.000,–.

Bij de overdracht van het perceel is tegelijk een financiering te behoeve van de realisering van een hospice gerealiseerd. Er is een lening vastgelegd tegen een lage rente en een lange loopduur zonder direct ingaande aflossingsverplichting; de verplichtingen gaan lopen vanaf de ingebruikname van het betreffende gebouw.

De nieuwe penningmeester heeft inmiddels een commissie Fondsenwerving gevormd en de eerste contacten zijn door leden van de commissie gelegd.

De in Bergambacht gevestigde huisartsenpraktijk heeft volledige medewerking toegezegd.

Het Beeldkwaliteitsplan is door de betreffende gemeentelijke adviescommissie zeer positief beoordeeld en zal verder in procedure worden meegenomen.

Het bestuur van de Stichting bestond op 31 december 2022 uit de volgende leden:
J.R. Dekker, voorzitter
L. van Veen, secretaris
Vacature, penningmeester (thans P. Eikelboom)
E.E.J.M. Groenendijk-Dekker, zorginhoudelijk deskundige
A.D. Schouten-Baken, communicatie
Alle bestuursleden verrichten hun taak onbezoldigd. Er is een regeling voor de vergoeding van gemaakte kosten, maar daarvan is in 2022 geen gebruik gemaakt.